Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach, Os. Sady 1, 47-303 Krapkowice. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo @ tylkojezus.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu - rejestracji uczestników na konferencje lub wyjazdy, prowadzenia działań promocyjnych na stronie internetowej, fanpage Facebookowym i Instagramie poprzez publikowanie zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestników wydarzeń organizowanych przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, której cofnięcie możliwe jest w każdym czasie.
 5. Zbiór danych dotyczy danych podstawowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, adres e-mail.
 6. Podanie danych i wyrażanie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rejestrowanych konferencjach lub wyjazdach organizowanych przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas wynikający z realizacji działań związanych z organizacją konferencji bądź wydarzenia lub wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.
 9. Dane osobowe udostępnione Centrum Chrześcijańskiemu „Tylko Jezus” nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
 10. Administrator danych stosuje odpowiednie zabezpieczenia: środki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjętą - Polityką bezpieczeństwa w tym systemów IT w Centrum Chrześcijańskim „Tylko Jezus”.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”
Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach

os. Sady 1, 47-303 Krapkowice

Spotkania niedzielne

Krapkowicki Dom Kultury
Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice

W każdą niedzielę o 10:00